Klubben

Klubben

Visjon
«FK Vidar skal levere gode fotballopplevelser og et sunt og godt miljø» Ambisjon
«Vi skal prestere litt bedre hver eneste dag» Sportslige hovedmål
«Å være blant de beste på spillerutvikling i byen og regionen»
«Viderføre og opprettholde det store fokus på gode holdninger»
«Tilby våre spillere de beste treningstilbud, og de beste mulighetene for utvkling gjennom store og gode treningsgrupper»

Histore

Da Vidar sitt første styre i 1906 tok fatt med protokollarbeidet, var skrivemåten ennå dansk
«Da det har været på tale at oprette en fotboldklub, tillader man sig herved at anmode interesserede om at tegne sig paa vedlagt liste. Saa snart mindst 20 har tegnet sig avholdes konstituerende generalforsamling»
Denne skrivelse sendte innbyderne, Christian Eik, Tønnes Fjermestad og Ommund Thingbø i sirkulasjon i april 1906.
Allerede den 18.april 1906 ble den konstituerende generalforsamlingen holdt i turnhallen og følgende styre ble valgt:
Ommiund Thinbø (formand), M.Michaelsen(viceformand), Tønnes Fjermestad (sekretær og kasserer), Niels Sev. Jæger og Thommas Kvilhaug, fotboldskapteiner, og Jonas Waldwland, materialforvalter
På ett medlemsmøte den 22 april samme år ble Vidar vedtatt som klubbens navn.
I den første tiden var det området «Morgenbeite» på Storhaug som ble brukt som trenings og spillebane. Området tilhørte hr. pastor Aanensen og leien var kr. 15,00.
Tverrstripete trøyer i blått og hvitt og sorte eller blå bukser, samt krage og mansjetter i hvitt, var klubbens første drakter.
Den første kampen var mot SIF den 15. august 1906 og sluttet med en 1-0 seier til motstanderen.

Kontaktinformasjon

Kontoret er åpent:      

Mandag-fredag 08.00-16.00

Daglig leder 

Gaute Erevik Johannesen 11.00-16.00

Mobil: 975 82 677

Mail: gaute@fkvidar.no 

 

Kontor / Klubbutvikler 

Sindre Norgren  08.00-16.00

Mobil: 452 89 548

Mail: sindre@fkvidar.no 

FFO

Kristian Eftestøl  10.00-16.00

Mobil: 474 44 334

Mail: kristian@fkvidar.no

Marked 

Odd Surdal  08.00-16.00

Mobil: 911 98 098

Mail: odd@fkvidar.no

 

Drakter:

Klubbfarger: Rød, Rød
Andre farger: Sort, sort
KlubbNr:       11030066
Bankkonto:   32010515288
Org. nr:          970444254

Ansvarlig for oppgaver

Sportslig leder U-avdelingen: Sindre Norgren
FairPlay/UEGO ansvarlig: Kristin Rudjord
Dommer koordinator: Sunniva Hetlesæther mobil: 98105181
Sponsor ansvarlig: Odd Surdal
Ansvarlig politiattest: Sindre Norgren
Rekrutterings ansvarlig: Kristian Eftestøl 

Rekrutterings ansvarlig jenter: Hilde Østerhus mobil: 98443593
Oppstarts ansvarlig: Kristian Eftestøl 
Trener koordinator: Sindre Norgren

Treningstider: Sindre Norgren
Kvalitets klubb ansvarlig: Frode Lefdal 
FIKS ansvarlig: Gaute Johannessen
Overgangs ansvarlig: Odd Surdal
Lotteri ansvarlig: Elisabeth Drechsler
Hus ansvarlig: Elisabeth Drechsler

Sportslig utvalg

Gaute Johannessen: Daglig leder / Sportslig leder / Trener A-lag herrer

Sindre Norgren: Sportslig leder barne- og ungdomsavdeling

Kristian Eftestøl: Leder FFO /Ungdom bredde

Gaute Meling: Dana Cup ansvarlig

Juan Feria: Dame/Jente avd

Christian Cock: Barneavdeling / J17

Helge Sandvig Thorsen: Barneavdelingen

Sunniva Hetlesæther: Dommeransvarlig

Hilde Østerhus: Jente dag ansvarlig

 

 

Styret

Styreleder: frode.lefdal@lyse.net – Mobil: 906 52 925 

Økonomiansvarlig: Samuel.tegern@gmail.com Mobil: 974 04 203

Styremedlem: Kristin Rudjord – Mobil: 950 81 955

Styremedlem: Midtboe@gmail.com – Mobil 952 60 482

Styremedlem: eirik.lunde@lyse.net – Mobil: 995 72 811

Styremedlem: maybrit.sivertsen@gmail.com   – Mobil: 400 06 644

Styremedlem: Anita.c.fister@gmail.com – 953 303 98

Styremedlem: frubirgitfrost@gmail.com – Mobil: 982 96 832

Stillingsinstrukser

Stillingsinstruks Styreleder

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Oppgaver
• Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
• Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
• Ansvarlig Kvalitetsklubb.
• Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF, der dette ikke naturlig
dekkes av klubbens daglig leder evt sportslige leder.
• Klubbens pressekontakt.
• Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.

Stillingsinstruks Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig skal lede og koordinere økonomiarbeidet i klubben.

Oppgaver
• Lede og koordinere økonomiarbeidet
• Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak
• Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet
• Følge opp regnskapsfører
• Sammen med ungdomssekretær sørge for ajourførte medlemslister
• Bistå administrasjon i utfaktureringer og utbetalinger
• Utarbeide retningslinjer for de enkelte lagene, og bistå lagleder i økonomiske forhold til drift
av de enkelte lag

Stillingsinstruks Ansvarlig politiattest

Ansvarlig politiattest har som oppgave at klubben ivaretar til enhver tid gjeldende retningslinjer for
politiattest.

Oppgaver
Sørge for at:
• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med
utviklingshemming, avkreves politiattest og at klubben har et system som ivaretar dette.

Stillingsinstruks Rekrutteringsansvarlig

Beskrivelse
• Rekrutteringsansvarlige har, i samarbeid med styret, ansvaret for at rekrutteringsplanen
følges og at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt
Oppgaver ved rekruttering
• Organisere og planlegge aktiviteter
• Distribuere materiell til barnehager innen 01.05 hvert år.
• Oppstart etter høstens barnehageopptak. 1 time per uke.
• Ansvar for trykk og informasjonsmateriell som brukes til dette
• Ansvar for at informasjon, trykksaker og menneskelige ressurser gjøres tilgjengelig iht
rekrutteringsplan
• Oppdatere og utvikle rekrutteringsplanen for barn i aldersgruppen 4 – 6 år i vårt naturlige
nærområde

Stillingsinstruks Fair Play ansvarlig

Beskrivelse
• Fair Play ansvarlig skal koordinere Fair Play tiltakene i klubben. Fair Play programmet
benyttes som en veileder.

Oppgaver
• Fair Play ansvarlig viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens
lagledere, trenere og medlemmer i forhold til gode holdninger
• Sørge for at klubben / lagene stiller med kampverter og og følger foreldrevettregler i
barnefotballen
• Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag
• Fair Play kvelder med ungdomsspillere og trenere/lagleder
• Engasjere foreldre rundt lagene ved hvert enkelt lag med fokus på Fair Play
• Ta initiativ til Fair Play tiltak og banner/skilt/seil på banen
• Deltar i sportslig utvalg, og i størst mulig grad på trenersamlingen for å bevisstgjøre ansvaret
til trenerne i klubben

Stillingsinstruks Dommerkoordinator

Beskrivelse
• Klubben har en dommerkoordinator som har et ansvar for å rekruttere, ivareta og utvikle
dommere.

Oppgaver
• Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med
klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere samt
fotballkretsen
• Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold
til antall lag.
• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i
kamper.
• Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært
samarbeid med kretsen.
• Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
• Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
• Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder
også deltakelse på treningsleir.
• Delta som representant i klubbens sportslige utvalg.
• Heve dommerens status i klubben!

Stillingsinstruks Trenerkoordinator

Beskrivelse
• Trenerkoordinator har som ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring
av aktiviteten i klubben
Oppgaver
• Planlegging trenersamlinger – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan
trenersamlinger i klubben skal organiseres
• Gjennomføring trenersamlinger – ansvarlig for at trenersamlinger blir gjennomført iht
sportsplan
• Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
• Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning
• Rekruttering av nye trenere

Stillingsinstruks Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig skal være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets og sørge for
fremdrift i kvalitetsarbeidet som gjennomføres

Oppgaver
• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i
klubben
• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund
legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
• Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides
bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet

Stillingsinstruks FIKS ansvarlig

FIKS ansvarlig skal være superbruker på FIKS, og sørge for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold
Oppgaver
• Sørge for at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver
• Sørge for at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger
• Sørge for at brukere med tilgang har nødvendig kompetanse

Stillingsinstruks overgangsansvarlig

Overgangsansvarlig skal sikre at overganger skjer på en ryddig måte og i forhold til gjeldende reglement

Oppgaver
• Alle klubbens overganger skal håndteres av overgangsansvarlig

Stillingsinstruks sponsorsansvarlig

Sponsoransvarlig har ansvar for å utarbeide retningslinjer for klubbens salgsarbeid mot næringslivet,
og ansvar for at sponsorselgerne følger klubbens retningslinjer
Oppgaver
• Utarbeide salgsprodukter
• Definere hva vi selger
• Sørge for at alle som representerer klubben i salgsarbeidet opptrer ryddig og korrekt
• Budsjettere salgsinntekter
• Følge opp sponsorene / samarbeidspartnerne

Stillingsinstruks Oppstartsansvarlig

Beskrivelse
• Oppstartsansvarlige har ansvaret for at aktiviteter i forhold til oppstart av nye kull i klubben.

Oppgaver ved oppstart
• I samarbeid med rekrutteringsansvarlig oppdatere og distribuere materiell til barnehager og
skoler innen 01.05 hvert år.
• Oppstart etter høstens barnehageopptak.
• Planlegge oppstart i henhold til klubbens rekrutterings- og oppstartsplan, herunder de første
treningene, utdeling av utstyr, rekruttering av ledere, informasjon til foreldre.
• Koordinere ressurser i forhold til oppstart
• Årlig revidere rekruttering- og oppstartsplan

Stillingsinstruks Rekrutteringsansvarlig jenter

Beskrivelse
• Rekrutteringsansvarlige har, i samarbeid med styret, ansvaret for å utarbeide en
rekrutteringsplan spesielt tilrettelagt jenter, og at denne blir iverksatt og følges opp
Oppgaver ved rekruttering
• Organisere og planlegge aktiviteter
• Distribuere materiell til barnehager innen 01.05 hvert år.
• Oppstart etter høstens barnehageopptak. 1 time per uke.
• Ansvar for trykk og informasjonsmateriell som brukes til dette
• Ansvar for at informasjon, trykksaker og menneskelige ressurser gjøres tilgjengelig iht
rekrutteringsplan
• Oppdatere og utvikle rekrutteringsplanen for barn i aldersgruppen 4 – 6 år i vårt naturlige
nærområde

Stillingsinstruks lotteri- og dugnad

Beskrivelse
• Lotteriansvarlig har ansvar for koordinering av inntektsbringende lotteri og klubbdugnader
Oppgaver ved rekruttering
• Organisere og utføre vårlotteri
• Organisere og utføre Enjoy dugnad på høsten
• Vurdere og bringe frem for styret alternative inntektsbringende lotteri / dugnader

Stillingsinstruks husansvarlig

Beskrivelse
• Husansvarlig har ansvar for at huset er tilgjengelig for klubbinterne formål og organisere drift
av kiosk / rutiner for låsing av huset
Oppgaver ved rekruttering
• Sette opp vaktlister for låsing / kiosk
• Utarbeide og føre kontroll med rutiner for innkjøp av materiell til kjøkken.