Retningslinjer Økonomi

Økonomi retningslinjer for FK Vidar

1. Økonomiske prinsipp

 • FK Vidars overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom
  inntektsbringende tiltak og egenandeler.

 

2. Budsjett

 •  Fk Vidar skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Vidar har tre budsjettkontoer; administrativ drift, bredde-lag og Elite (A-lag)
 •  Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at vi kun tar med sikre inntekter og tar høyde for
  alle kjente utgifter.
 • Langtidsbudsjett for 3-4 år utarbeides.

3. Regnskap og økonomistyring

 •  Regnskapet følger kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode
  (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at
  bokføring skjer på ”rett år”.
 • FK Vidar har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får
  regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder/økonomiansvarlig. Regnskapsåret
  følger kalenderåret.
 • Ved omsetning over 5 millioner kroner har FK Vidar godkjent revisor og kontrollkomite utnevnt av
  årsmøte slik loven krever

4. Bruk av bankkonto

 • FK Vidar har bankkonto som disponeres av økonomiansvarlig og daglig leder.

5. Kontanthåndtering

 •  Kontantinntekter fra kiosksalg, inngangspenger etc. skal alltid telles opp av to personer og
  oppgjørsskjema skal fylles ut og signeres, før pengene settes inn på konto.

6. Regningsbetaling

 • Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder/daglig leder/økonomiansvarlig før for
  anvisning og betaling av økonomiansvarlig. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før
  betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling.

7. Innkreving

 • Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. Unntatt dette er
  innbetalinger som foregår via medlemsnett.
 • Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.

8. Samarbeidsavtaler

 • FK Vidar har tydelige retningslinjer for samarbeidsavtaler, og disse skal fortrinnsvis gå til klubben og ikke til det enkelte lag. Nærmere beskrivelse i klubbhåndboken.

9. Lagkontoer

 • Det enkelte lag kan ha egne kontoer for aktiviteter i laget, men disse skal tildeles fra klubben og inngår i klubbens totale regnskap. Klubben har retningslinjer for bruk av lagkontoer, se nærmere beskrivelse i klubbhåndboken.